Opnørplads 1, 2. 6200 Aabenraa
Kontakt os: +45 74 75 08 55

Speciallæge i gynækologi Alexander Laschke

Speciallæge i gynækologi Alexander Laschke

Information

Vi vil gerne holde ventetiderne for vores patienter her i klinikken så lave som muligt og beder derfor alle patienter om at ankomme i tide til aftalen.

Hvis ankomsten er væsentligt forsinket, kan det ske, at behandlingen/undersøgelsen ikke kan gennemføres denne dag, og patienten får en ny aftale.

Der er gode parkeringsforhold ved klinikken, og det kan oplyses, at man også kan parkere på taget ved supermarkedet Løvbjerg.

Klinikinformation

Klinikken er indrettet i nye lokaler med handicapvenlige adgangsforhold.

Telefontider

Mandag
Kl. 09.00-12.00
Tirsdag
Kl. 09.00-12.00
Onsdag
Kl. 09.00-12.00
Torsdag
Kl. 09.00-12.00
Fredag
Kl. 09.00-12.00

Åbningstider

Mandag
Kl. 08.30-16.00
Tirsdag
Kl. 08.30-16.00
Onsdag
Kl. 08.30-16.00
Torsdag
Kl. 08.30-17.00
Fredag
Kl. 08.30-13.00

Hvem er vi

Alexander Laschke

Alexander Laschke

Læge

Jeg er speciallæge, Ph.d. i gynækologi og obstetrik. Jeg har erfaring inden for kvindesygdomme gennem ansættelser bl.a. som overlæge på flere danske og tyske afdelinger.

Jeg er altid fagligt aktiv, og sætter en ære i at være lægeligt opdateret. Jeg deltager hvert år i nationale og internationale kurser. Jeg har et godt samarbejde med både de lokale sygehuse i Aabenraa, Kolding og Esbjerg og Universitets Hospitalerne. Jeg har holdt mange foredrage bl.a. om HPV-virus og celleforandringer og om hormonbehandling.

Jeg prioriterer min faglighed højt, og jeg har været aktiv organisatorisk. Jeg har været Danmarks repræsentant i de Europæiske gynækologers organisation (EBCOG), samt været bestyrelsesmedlem for de Praktisererende Gynækologer i foreningen DFKO og har været medlem af det lægelige specialeråd for Gynækologi og Obstetrik i Region Syd.

At blive undersøgt og behandlet for en gynækologisk sygdom kræver nærvær, tillid og tryghed. Det vægter jeg meget højt.

Læs mere →
Merete Hamann

Merete Hamann

Sekretær

Merete har været lægesekretær i mange år. Hun tager telefonen, når du ringer, og hjælper dig med dine spørgsmål.

Du møder Merete ved skranken når du kommer til klinikken.

Læs mere →
Kate Jacobsen

Kate Jacobsen

Sygeplejerske

Kate blev uddannet sygeplejerske i 1988, og har derefter været tidligere ansat på Gynækologisk Afdeling på Sønderborg Sygehus. Kate har en bred erfaring indenfor gynækologi, og er specialuddannet i ultralydsskanning.

Du møder Kate som behandlersygeplejeske i klinikken.

Læs mere →
Gitte Frihagen

Gitte Frihagen

Assistent

Gitte assisterer Alexander på stuen med praktiske gøremål. Hun er også god til at snakke med dig og holde i hånd, skulle du få brug for det.

Gitte har tidligere arbejdet ved praktiserende læger og er uddannet laborant.

Læs mere →

Leif Messerschmidt

Læge

Alexander Laschke arbejder som gæsteforsker ved Syddansk Universitet og i forbindelse med det vil der være enkelte dage, hvor Alexander ikke selv kan være tilstede i klinikken.

Du vil på disse dage blive undersøgt og behandlet af Leif Messerschmidt. Leif er til daglig ansat som overlæge på Sygehus Sønderjylland på afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler.

 

Læs mere →

Information

Gruppe 1 patienter skal have en henvisning fra egen læge, før de kan bestille tid. En henvisning gælder i et halvt år. Gruppe 2 patienter og private patienter kan bestille tid uden henvisning.

Ved ABORT er henvisning IKKE nødvendigt. Vi modtager kvinder til medicinsk abort hurtigst muligt.
Tider aftales på telefon 74750855.

VENTETIDER afhænger af hvilken sygdom det er. Ved bestemte sygdomme, f.eks. celleforandringer og medicinsk abort, er ventetiden kort.

Akuttider gives KUN efter opringning fra din læge.

Lægen henter dig i venteværelset og har en indledende samtale med dig på kontoret, hvor der aftales nærmere hvilke undersøgelser, der skal udføres.

Ved selve den gynækologiske undersøgelse er der altid kvindeligt personale til stede.

Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Speciallægeselskabet Alexander Laschke ApS en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Speciallægeselskabet Alexander Laschke ApS behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Speciallægeselskabet Alexander Laschke ApS indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Bogføring, revisor
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer og evt. til revisor.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • Dataløn
 • Sønderjyllands Revision

Opbevaringsperiode

Jeg opbevarer personoplysningerne om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endelig afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på 74750855.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Speciallægeselskabet Alexander Laschke ApS

Opnørplads 1, 2., 6200 Aabenraa, DK

 

Er du forhindret i at komme til din konsultation, kan du melde afbud på tlf. 74750855.

Vi har mange patienter som gerne vil undersøges i klinikken, så meld afbud hvis du ikke kan komme alligevel, så vi kan tilrettelægge vores arbejde fornuftigt. Udebliver du uden at give besked, forhindrer du en anden patient i at kunne komme.

Vi er desværre nødt til at opkræve et gebyr i tilfælde af, at du udebliver uden at melde afbud, senest kl. 12.00 dagen før.

Ved udeblivelse til samtale og undersøgelse er gebyret på 250 kr.

Hvis du udebliver gentagne gange, uden at give besked, kan vi desværre ikke tilbyde dig behandling på klinikken.

 

Vi tilbyder

Konsultationer
Telefon konsultationer
Senere konsultationer
Gynækologisk undersøgelse
Ultralydsscanning
Tidlige graviditetsscanninger
Præventionsvejledning
Spiraloplægning
P-stav
Medicinske aborter op til uge 8+6
Undersøgelse af celleforandringer
Kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi)
Keglesnit (conisatio)
Behandling af blødningsforstyrrelser
Hormonbehandling ved overgangsalder
Kontrol og behandling for Lichen Sclerosus
Behandling af underlivsbetændelse
Fjernelse af polyp på livmoderhalsen
Operation for kønsvorter
Nedsynkning af blære og underliv
Skift af ringpessar
Behandling af ufrivillig vandladning
Bækkenbundsmyoser
Udredning for tilbagevendende blærebetændelse
Kontrol af æggestokke ved arvelig risiko for sygdom
Varmebehandling af kontaktblødning og udflåd
Udredning af barnløshed
Undersøgelse af sædkvalitet
Barnløshedsbehandling og insemination
Udredning for PCOS (polycystisk ovarie syndrom)

Find vej

Adresse:

Opnørplads 1, 2. i 6200 Aabenraa

Link til Google maps her

Lægevejen

Hvis du får taget en prøve i klinikken, så vil du modtage besked på mail om, at svaret er kommet. Du skal derefter logge ind via lægevejen.dk for at læse svaret.

Ferie og fridage

Ferie og fridage

27.07.2024 - 25.08.2024

19.10.2024 - 03.11.2024

23.12.2024 - 05.01.2025